Publicitat

publiTarifes

1.- Preus generals per inserció:

1 pàgina: 150 euros
½ pàgina: 75 euros
¼ pàgina: 40 euros
Faldó: 50 euros
Targeta: 25 euros

2.- Preus generals per a publi-reportatges:

Publi-reportatge 1 pàgina: 150 euros
Publi-reportatge 2 pàgina: 250 euros
Publi-reportatge 3 pàgina: 300 euros

3.- També es pot inserir publicitat al web mitjançant bànners de petit format (50 €/mes) o enllaços a publi-reportatges digitals (preus indicats anteriorment).

ban_el_far
Normes generals

 • L’empresa editora es reserva el dret de no publicar qualsevol anunci que no cregui adequat.
 • La recepció dels anuncis no podrà ser posterior a la data del tancament d’edició de la revista.
 • La ubicació de l’anunci serà a criteri de l’empresa editora. Si la predetermina el client, tindrà un recàrrec del 20%.
 • El cobrament s’efectuarà per prioritàriament per domiciliació bancària.
 • La facturació es farà mensualment un cop publicada la publicitat corresponent. En cas que l’empresa editora o cregui oportú es podrà facturar anticipadament.
 • En el cas que el contracte sigui anual (12 insercions), es renovarà automàticament, si durant els 15 dies anteriors al venciment el client no comunica el contrari a l’empresa editora.
 • La durada mínima dels contractes anuals serà d’1 any. Si el client notifica la seva baixa abans de l’any, haurà d’abonar la diferència de preu entre la tarifa anual i la tarifa proporcional del temps durant el qual s’ha publicat.
 • El client que vulgui donar-se de baixa, ho ha de comunicar de manera immediata.
 • En cas que el client degui més de tres rebuts, es causarà baixa immediata, sense perjudici, a més, que l’empresa efectuï, paral·lelament, els processos legals que estigui al seu abast per tal de poder-lo fer efectiu.
 • També serà motiu d’extinció del contracte l’acumulació d’un deute superior a 300 euros, independentment del nombre de rebuts que això comporti.
 • L’empresa editora es reserva el dret d’avançar o endarrerir la edició.
 • La creativitat i els originals dels anuncis són propis tant de l’empresa editora i, per tant, en queda prohibida qualsevol reproducció total o parcial en altres mitjans sense permís exprés.
 • Els originals de publicitat facilitats pel client hauran de ser retirats o reclamats durant el mes següent. Si no, s’esborraran de l’arxiu.
 • Els impostos són a càrrec de l’anunciant.
 • En cas d’anul·lació de la inserció publicitària 4 dies abans de la seva publicació es facturarà un 25% del seu valor.
 • A la signatura del contracte, el client declara estar d’acord amb totes les seves clàusules i condicions.